اعضای شرکت

مدیریت شرکت پارس پرداز تلفن

 

واحد اداری شرکت پارس پرداز تلفن

 

واحد کارشناسان فنی شرکت پارس پرداز تلفن

 

واحد بازرسان شرکت پارس پرداز تلفن